Gamtos mokslai

Gamtos mokslai Technologijos Inžinerija Matematika

Tyrinėjimais grįstas mokymasis

Tyrinėjimais grįsto mokymosi metu mokiniai aktyviai dalyvauja ir tyrinėja temą kaip tyrėjai: ieško naujų problemų ir jas konkretizuoja, kuria idėjas, kaip tas problemas ištirti, formuluoja hipotezes, jas tikrina, aptaria rezultatus ir t. t. Tokiu būdu mokiniai ne tik mokosi paties dalyko turinio, bet ir savarankiškai sprendžia naujas problemas. Mokytojo užduotis - sukurti mokymosi aplinką, kurioje tai būtų įmanoma, ugdyti smalsumo, konstruktyvaus elgesio su klaidomis ir gero bendravimo su mokiniais kultūrą.

Daugiau informacijos

Autentiškas kontekstas

Autentiškas kontekstas - tai užduotys su tikro gyvenimo sąsajomis. Tai gali būti situacijos iš kasdienio, profesinio gyvenimo arba socialiai svarbios situacijos. Šio tipo užduotyse ypač svarbus vaidmuo tenka tikro gyvenimo konteksto vaizdavimui. Kontekstai iš kasdienio gyvenimo, mokslo ir profesinio pasaulio ar visuomenės gali būti labai motyvuojantys. Viena vertus, autentiški kontekstai paliečia mokinių gyvenimą, nes mokiniai jau gali turėti asmeninės patirties nagrinėjama tema. O kita vertus, mokymo turinys gali būti tiesiogiai susijęs su kasdieniu gyvenimu ir taip ilgiau išlikti atmintyje.

Daugiau informacijos

Socialiniai gamtos mokslų aspektai

Dėl nuolatinių visuomenės problemų, tokių kaip klimato kaita ar dabartinė COVID-19 pandemija, su matematika ir gamtos mokslais susijusios problemos vis dažniau aptariamos viešai. STEM dalykų mokytojai klasėse turėtų skatinti mokymosi patirtį, kuri sudomintų mokinius šiomis visuomenei aktualiomis temomis ir problemomis. Mokiniai turėtų būti pasirengę aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Tokio pobūdžio kontekstai vadinami socialiniais gamtos mokslų aspektais, sutrumpintai SGMA. SGMA - tai autentiški socialiniai aspektai, susiję su moksliniais duomenimis, kurie taip pat gali būti prieštaringi. Dėl prieštaringo problemų turinio, sprendžiant SGMA problemas, reikia ir suprasti atitinkamas mokslines idėjas, ir atidžiai apsvarstyti socialinius, ekonominius, politinius ir etinius aspektus.

Daugiau informacijos