Naudojimo sąlygos (forumas)

§ 1. Taikymo sritis


Toliau nurodytos sąlygos taikomos Tarptautinio STEM švietimo centro (toliau ­­– teikėjas) „teach4life“ platformos forumo naudojimui.

Platformos valdytojas yra Freiburgo Edukologijos universitetas (toliau ­­– valdytojas). Naudotojai yra privatūs asmenys (toliau ­­– naudotojas).

Naudotis forumu galite tik tuo atveju, jei jūs, sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis.

§ 2. Registracija, jos patvirtinimas ir sutarties objektas


1. Forumą galite skaityti neužsiregistravę. Jei norite aktyviai dalyvauti forume, turite užsiregistruoti, nurodydami savo el. pašto adresą, vardą, pavardę ir laisvai pasirenkamą naudotojo vardą. Aktyvaus naudojimosi forumu būtina sąlyga – registracija atitinkamoje internetinėje formoje. Užpildę registracijos formą, gausite patvirtinamąjį el. laišką savo duomenims patikrinti. Registraciją galėsite patvirtinti spustelėję laiške pateiktą nuorodą. Paslaugos teikėjui aktyvavus Jūsų paskyrą, įsigalioja nemokamo naudojimosi forumu sutartis (sutarties sudarymas).

2. Sutarties objektas yra nemokamas naudojimasis forumo, kaip internetinės bendravimo platformos, funkcijomis. Šiuo tikslu Jūs, kaip naudotojas, sukuriate paskyrą, su kuria galite skelbti įrašus ir diskutuoti forume.

3. Nėra jokių teisinių reikalavimų dėl prisijungimo ar dalyvavimo forume. Taikomos neribotos veiklos vykdytojo nuolatinės gyvenamosios vietos teisės.

4. Savo paskyra forume galite naudotis tik Jūs. Kaip paskyros savininkas, esate atsakingas už jos apsaugą nuo piktnaudžiavimo. Todėl Jūsų prieigos duomenys turi būti apsaugoti nuo trečiųjų šalių prieigos. Draudžiama naudoti prekių ženklais pažymėtus žodžius arba prekių ženklais pažymėtus interneto adresus kaip naudotojo vardus (slapyvardžius).

5. Teikėjas dės visas pastangas, kad paslauga būtų teikiama kiek įmanoma nepertraukiamai. Net ir dedant visas pastangas, negalima atmesti trukdžių, kai dėl techninių ar kitų nuo paslaugų teikėjo nepriklausančių problemų (trečiųjų šalių kaltės, force majeure, įsilaužėlių atakų nukreiptų prieš infrastruktūrą ir t. t.) saityno serveris nepasiekiamas. Naudotojas pripažįsta, kad techniškai neįmanoma užtikrinti 100 % platformos pasiekiamumo.

6. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti ir plėsti platformos turinį ir struktūrą, taip pat susijusias naudotojų sąsajas arba perkelti visą forumą į kitą domeną, jei tai neturi įtakos sutarties, sudarytos su naudotoju, tikslui arba turi nežymią įtaką. Paslaugų teikėjas atitinkamai informuos naudotojus apie pakeitimus.

7. Forumo tikslas – „nuomonių rinka“, skirtas visuomenei. Todėl turi būti puoselėjamas taikus ir pagarbus naudotojų bendravimas be įžeidžiančio priešiškumo.

§ 3. Forumo naudotojo pareigos


1. Kaip naudotojas sutinkate neskelbti tokių pranešimų, kurie pažeidžia šias taisykles, moralę ar kitaip pažeidžia galiojančius šalies įstatymus. Visų pirma draudžiama:

 • skelbti įžeidžiantį ar neteisingą turinį;

 • skelbti rasistinius, antisemitinius, klasinius, transeksualų ar homoseksualų atžvilgiu priešiškus, diskriminuojančius moteris teiginius ir bet kokią kitą diskriminaciją;

 • siųsti nepageidaujamus pranešimus kitiems platformos naudotojams;

 • be leidimo naudoti teisės aktais, ypač autorių teisių ir prekių ženklų, saugomą turinį;

 • atlikti antikonkurencinius veiksmus;

 • savo temą forume skelbti daugiau nei vieną kartą (draudimas skelbti du kartus);

 • skelbti trečiųjų šalių spaudos straipsnius forume be autoriaus sutikimo;

 • reklama forume be aiškaus raštiško paslaugų teikėjo leidimo. Tai taip pat taikoma vadinamajai paslėptai reklamai, pavyzdžiui, nuorodų į savo tinklalapį pateikimui su tekstu paraše ar pranešimuose arba be jo. Tinklalapio URL ir adresą arba kontaktinius duomenis galima skelbti tik forumo naudotojo profilyje.

2. Kaip naudotojas įsipareigojate prieš publikuodami savo pranešimus ir temas patikrinti, ar juose nėra informacijos, kurios nenorite skelbti. Jūsų pranešimai ir temos gali būti registruojami paieškos sistemose ir taip tapti prieinami visame pasaulyje. Skundai dėl tokių įrašų paieškos sistemose šalinimo ar taisymo paslaugų teikėjui neteikiami.

3. Pažeidus, visų pirma minėtų taisyklių § 3 straipsnio 1 ir 2 punktus, paslaugų teikėjas taip pat gali taikyti šias sankcijas naudotojui, neatsižvelgdamas į sutarties nutraukimą:

 • šalinti arba keisti naudotojo paskelbtą turinį,

 • įspėti arba

 • blokuoti forumo prieigą.

4. Jei trečiosios šalys ar kiti naudotojai pateikia skundus paslaugų teikėjui dėl galimų teisinių pažeidimų, kurie a) atsirado dėl Jūsų, kaip naudotojo, paskelbto turinio ir (arba) b) atsirado Jums, kaip naudotojui, naudojantis paslaugų teikėjo paslaugomis, jūs, kaip naudotojas, sutinkate atlyginti paslaugų teikėjui bet kokius skundus, įskaitant skundus dėl žalos atlyginimo, ir atlyginti paslaugų teikėjo išlaidas, kurias paslaugų teikėjas patyrė dėl galimo teisinio pažeidimo. Visų pirma, teikėjas atleidžiamas nuo būtinos teisinės gynybos išlaidų. Teikėjas turi teisę reikalauti iš Jūsų, kaip naudotojo, sumokėti atitinkamą avansą. Jūs, kaip naudotojas, privalote sąžiningai padėti paslaugų teikėjui, teikdamas informaciją ir dokumentus teisinei gynybai prieš trečiąsias šalis. Visos kitos teikėjo teisės ir reikalavimai atlyginti žalą lieka nepažeisti. Jei Jūs, kaip naudotojas, nesate atsakingas už galimą pažeidimą, anksčiau minėtos pareigos netaikomos.

§ 4. Naudojimo teisių perdavimas


1. Autorių teisės tekstams ir įrašams, jei jie gali būti saugomi autorių teisių, priklauso Jums, kaip naudotojui. Tačiau skelbdami tekstą ar įrašą, jūs suteikiate paslaugų teikėjui teisę nuolat saugoti tekstą ar įrašą savo interneto svetainėse. Be to, paslaugų teikėjas turi teisę šalinti, redaguoti, perkelti arba uždaryti Jūsų temas ir pranešimus.

2. Aukščiau minėtos naudojimosi teisės lieka galioti net ir nutraukus forumo paskyros galiojimą.

§ 5. Atsakomybės apribojimas


1. Forumo paslaugų teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už forume skelbiamą turinį, ypač už jo tikslumą, išsamumą ir aktualumą.

2. Teikėjas atsako už tyčinį ir didelį neatsargumą, taip pat už esminių sutartinių įsipareigojimų pažeidimą. Esminės sutartinės prievolės yra tokios, kurių vykdymas leidžia tinkamai įvykdyti sutartį ir kurių laikymusi sutarties šalis gali nuolat pasitikėti. Paslaugų teikėjas, atsižvelgiant į apribojimus, atsako už tipinės sutartinės žalos, kurią buvo galima numatyti sutarties sudarymo metu, atlyginimą už tokią žalą, padarytą dėl jo arba vieno iš jo teisinių atstovų ar įgaliotų atstovų nežymaus neatsargumo pažeidus esmines sutarties sąlygas. Paslaugų teikėjas neatsako, jei dėl nežymaus neatsargumo pažeidžiamos antrinės prievolės, kurios nėra esminės sutarties sąlygos. Atsakomybė už žalą, kuri įeina į paslaugų teikėjo suteiktos garantijos ar užtikrinimo apsaugos sritį, taip pat atsakomybė už reikalavimus, grindžiamus atsakomybės už produktus įstatymu, ir už žalą, atsiradusią dėl gyvybės, kūno sužalojimo ar sveikatos sužalojimo, išlieka nepakitusi.

§ 6. Sutarties galiojimo trukmė / nutraukimas


1. Šis Susitarimas sudaromas neribotam laikotarpiui.

2. Abi šalys gali nutraukti šią sutartį nesilaikydamos nustatyto termino.

3. Jei naudotojo paskyra pašalinama (sutarties nutraukimas), jo vieši pasisakymai, ypač įrašai forume, išliks matomi visiems skaitytojams, tačiau paskyra nebebus prieinama, o naudotojo vardas liks matomas forume. Visi kiti duomenys bus pašalinti. Jei naudotojas pageidauja, kad būtų pašalinti ir jo vieši pasisakymai, jis turėtų apie tai informuoti paslaugų teikėją prašydamas ištrinti.

Naudojimo sąlygos remiantis forumo taisyklių pavyzdžiu iš Juraforum.de