Gebruiksvoorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied


De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Teach4Life forum van het International Centre for STEM Education (hierna te noemen "aanbieder").
De exploitant van het platform is de Universiteit Freiburg (hierna te noemen "exploitant"). De gebruikers zijn particulieren (hierna "gebruiker" genoemd).
Het gebruik van het forum is alleen toegestaan als u als gebruiker deze gebruiksvoorwaarden accepteert.

§ 2 Registratie, afsluiten van een overeenkomst en onderwerp van de overeenkomst


1. Ons forum is te lezen zonder dat je je hoeft te registreren. Als je actief aan het forum wilt deelnemen, moet je je registreren door je e-mailadres, voor- en achternaam en je vrij te kiezen gebruikersnaam op te geven. Voorwaarde voor deelname aan het forum is registratie via het bijbehorende online formulier. Na registratie via het online formulier op het forum, ontvang je een bevestigingsmail ter verificatie van je gegevens, waarmee je je registratie met een muisklik kunt bevestigen. Met de activering van je account door de provider treedt het gratis forumgebruikscontract in werking (afsluiten van het contract).

2. Het onderwerp van de overeenkomst is het gratis gebruik van de functies van het forum als online communicatieplatform. Daartoe krijgt u als gebruiker een "account" waarmee u bijdragen en onderwerpen op het platform kunt plaatsen.

3. Er bestaat geen wettelijke aanspraak op activering of deelname aan het forum. De onbeperkte domicilierechten van de exploitant zijn van toepassing.

4. Je forumaccount mag alleen door jezelf gebruikt worden. Als eigenaar van het account ben je ook verantwoordelijk voor de bescherming ervan tegen misbruik. Uw toegangsgegevens moeten daarom worden beschermd tegen toegang door derden. Het gebruik van handelsmerken of internetadressen als gebruikersnaam (nickname) is niet toegestaan.

5. De aanbieder zal zich inspannen om de dienst zo ononderbroken mogelijk aan te bieden. Zelfs met alle zorgvuldigheid kunnen downtimes, waarbij de webserver niet bereikbaar is via het internet als gevolg van technische of andere problemen buiten de controle van de aanbieder (fout van derden, overmacht, aanvallen op de infrastructuur door hackers, enz.) plaatsvinden. De gebruiker erkent dat een 100% beschikbaarheid van de website technisch niet mogelijk is.

6. De aanbieder behoudt zich het recht voor, de inhoud en de structuur van het platform alsmede de bijbehorende gebruikersinterfaces te wijzigen en uit te breiden of het gehele forum naar een ander domein te verplaatsen, indien dit het doel van het met de gebruiker gesloten contract niet of slechts in geringe mate beïnvloedt. De aanbieder zal de gebruikers over de wijzigingen informeren.

7. Het doel van het forum is een "markt van meningen" gericht op het publiek. Daarom moet een vreedzame en respectvolle interactie tussen de gebruikers zonder beledigende vijandigheden worden gecultiveerd.

§ 3 Plichten als forumgebruiker


1. Als gebruiker gaat u ermee akkoord dat u geen bijdragen zult publiceren die in strijd zijn met deze regels, de goede zeden of anderszins in strijd zijn met het toepasselijke Duitse recht. In het bijzonder is het u verboden om

  • het publiceren van beledigende of onware inhoud;

  • het publiceren van racistische, antisemitische, classistische, trans- of queer-vijandige, seksistische verklaringen en elke andere vorm van discriminatie;

  • het versturen van spam naar andere gebruikers via het systeem

  • het zonder toestemming gebruiken van door de wet beschermde inhoud, in het bijzonder het auteursrecht en het merkenrecht;

  • het uitvoeren van concurrentiebeperkende handelingen

  • uw onderwerp meer dan één keer op het forum plaatsen (verbod op dubbelposten);

  • persartikelen van derden op het forum publiceren zonder toestemming van de auteur

het maken van reclame op het forum zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aanbieder. Dit geldt ook voor zogenaamde sluikreclame zoals het linken naar de eigen homepage met of zonder tekst in de handtekening of binnen berichten. Homepage-URL's en adres- of contactgegevens mogen alleen in het gebruikersprofiel van het forum worden gepubliceerd. 

2. Als gebruiker verbindt u zich ertoe uw bijdragen en onderwerpen vóór publicatie te controleren om na te gaan of ze informatie bevatten die u niet wenst te publiceren. Uw bijdragen en onderwerpen kunnen in zoekmachines worden opgenomen en zo wereldwijd toegankelijk worden. Een vordering tot verwijdering of correctie van dergelijke vermeldingen in zoekmachines tegen de aanbieder is uitgesloten.

3. In geval van overtreding, met name van de bovengenoemde regels § 3 alinea's 1 en 2, kan de aanbieder de gebruiker ook de volgende sancties opleggen, ongeacht of er sprake is van opzegging:

  • verwijdering of wijziging van de door de gebruiker geplaatste inhoud,

  • het geven van een waarschuwing of

  • blokkering van de toegang tot het forum.

4. Indien derden of andere gebruikers vorderingen tegen de aanbieder instellen wegens mogelijke wetsovertredingen die a) voortvloeien uit de door u als gebruiker geplaatste inhoud en/of b) voortvloeien uit het gebruik van de diensten van de aanbieder door u als gebruiker, stemt u als gebruiker ermee in de aanbieder te vrijwaren van alle vorderingen, met inbegrip van vorderingen tot schadevergoeding, en de aanbieder de kosten te vergoeden die voor de aanbieder voortvloeien uit de mogelijke wetsovertreding. In het bijzonder wordt de aanbieder vrijgesteld van de kosten van de noodzakelijke juridische verdediging. De aanbieder heeft het recht om van u als gebruiker een passend voorschot te verlangen. Als gebruiker bent u verplicht de aanbieder te goeder trouw met informatie en documenten te ondersteunen bij de juridische verdediging tegen derden. Alle verdere rechten en schadeclaims van de aanbieder blijven onaangetast. Indien u als gebruiker niet verantwoordelijk bent voor de mogelijke inbreuk, gelden de bovengenoemde verplichtingen niet.

 

 

§ 4 Overdracht van gebruiksrechten


1. Het auteursrecht voor uw topics en bijdragen, voor zover deze auteursrechtelijk beschermd zijn, blijft bij u als gebruiker. Door het plaatsen van een topic of bijdrage verleent u de aanbieder echter het recht het topic of de bijdrage permanent op zijn websites te bewaren. Daarnaast heeft de aanbieder het recht uw topics en bijdragen te verwijderen, te bewerken, te verplaatsen of te sluiten.


2. Voornoemde gebruiksrechten blijven ook bij beëindiging van het forumaccount van kracht.

§ 5 Beperking van aansprakelijkheid


1. De aanbieder van het forum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de op het forum geplaatste inhoud, met name voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.


2. De aanbieder is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid alsmede voor schending van een wezenlijke contractuele verplichting. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen. De dienstverlener is, onder voorbehoud van beperking, aansprakelijk voor de vergoeding van typische contractuele schade die bij het sluiten van het contract te voorzien was en die het gevolg is van een licht nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door hemzelf of een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers. De aanbieder is niet aansprakelijk bij een licht nalatige schending van secundaire verplichtingen die geen wezenlijke contractuele verplichtingen zijn. De aansprakelijkheid voor schade die binnen de beschermingsomvang van een door de aanbieder gegeven garantie of waarborg valt, alsmede de aansprakelijkheid voor vorderingen op grond van de wet op de productaansprakelijkheid en schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid blijven onverlet.

§ 6 Duur / Beëindiging van de Overeenkomst


1. Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

2. Beide partijen kunnen deze overeenkomst zonder inachtneming van een termijn opzeggen.

3. Indien de gebruiker zijn/haar account verwijdert of laat verwijderen (beëindiging van de overeenkomst), blijven zijn/haar publieke uitingen, in het bijzonder bijdragen in het forum, zichtbaar voor alle lezers, maar het account is niet meer toegankelijk en de gebruikersnaam blijft zichtbaar in het forum. Alle andere gegevens worden verwijderd. Indien de gebruiker wenst dat ook zijn openbare bijdragen worden verwijderd, dient hij dit bij het verzoek tot verwijdering aan de provider mee te delen. 
 

Gebruiksvoorwaarden gebaseerd op: Forumregels voorbeeld van Juraforum.de