Opleider


Lerarenopleiders hebben een cruciale functie bij het vorm en inhoud geven van de vakdidactiek van de verschillende bèta-vakken. Dat is een belangrijke inhoudelijke taak die vraagt om goede kennis van het vak en de vakinhoud, maar het is ook een taak waar veel 'gevoel' bij komt kijken: jonge mensen begeleiden bij de eerste stappen van het lesgeven vraagt mensenkennis en doet een groot beroep op empathie en bereidheid mee te denken in persoonlijke overwegingen.

Hieronder kunt u een interview uit het veld bekijken:

<
>

Taakgebied

De lerarenopleidingen in Nederland kennen verschillende vormen:

  • universitaire lerarenopleidingen, in principe een eenjarige opleiding, leidend tot een eerstegraads bevoegdheid

  • lerarenopleidingen bij hogescholen, in principe een drie- tot vierjarige opleiding, leidend tot een tweedegraads (en ook eerstegraads) bevoegdheid in de diverse vakken van het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo) en mbo.

pabo, pedagogische academie, basis onderwijs, vaak gesitueerd als een aparte opleiding binnen een hogeschool

Icon shows list

Eisen

Het gaat primair om vakdidactiek, behorend bij de verschillende disciplines binnen het bèta-onderwijs: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, nlt, informatica, o&o, techniek, e.d. Afhankelijk van de hierboven genoemde opleidingen worden eisen gesteld aan de opleiders. Sommigen menen dat dit helder wordt door te eisen dat men gepromoveerd is op een relevant gebied ten opzichte van het schoolvak (of -vakken). Dit heeft OCW onlangs nog eens herhaald. Anderen zien ook mogelijkheden voor een meer generieke achtergrond, bijv. onderwijskunde of andere opleidingen. Het is aan de opleidingen om hierin de eigen eisen te stellen.

Icon illustrates Competence

Competenties

Zoals hierboven al genoemd vraagt het in feite om twee belangrijke aspecten: goed zijn wat betreft de inhoud/didactiek van het vak, en goed zijn wat betreft het omgaan met (jonge) volwassenen die op zoek zijn naar hun eigen kwaliteiten.

Taakgebied

Icon shows list

Eisen

Icon illustrates Competence

Competenties

Woman writing on whiteboard
Woman writing on whiteboard