Gizlilik Politikası

1. Genel Bilgiler


Web sayfamızı ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kişisel verilerinizin korunması bizim için yüksek önceliğe sahiptir.
Web sayfalarımızın kullanımı kişisel verilerin belirtilmesini gerektirir. Yalnızca kesinlikle gerekli olan veriler toplanır ve bunlar da yalnızca belirtilen amaç için kullanılır ve amaç yerine getirildikten sonra silinir. Bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle onayınızı alırız.
Bir veri sahibinin kişisel verilerinin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (EU-GDPR) ve Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu'na (KVKK) uygundur.

Anayasanın 20. maddesinde “Özel hayatın gizliliği ve korunması” hakkının gereği olarak “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anayasanın amir hükmü çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve kanunun uygulanması bakımından türev mevzuat olan yönetmelikler ve kurul kararları yayımlanmıştır. Mezkur kanun kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir.

Aşağıdaki açıklama, ne tür verilerin ne amaçla toplandığına dair genel bir bakış sunmaktadır.

Bu beyanda yapılan değişiklikler


ICSE, bu gizlilik bilgilerini gerektiğinde değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutar. Değişiklikler bu noktada yayınlanacaktır. Bu nedenle, gizlilik bildiriminin güncel durumunu kontrol etmek için bu sayfayı periyodik olarak ziyaret etmelisiniz.
Güncel Sürüm: 09/07/2022

Sorumlu Kuruluş


AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve diğer ulusal yasalar anlamında sorumlu kurum
Freiburg Eğitim Üniversitesi.
Yasal olarak rektörü Prof. Dr. Hans-Georg Kotthoff tarafından temsil edilmektedir.
Kunzenweg 21
79117 Freiburg
Telefon numarası: +49 761 682-261
kotthoff@ph-freiburg.de

Veri Koruma Görevlisi


Sorumlu kurumun Veri koruma görevlisi ile iletişime geçebilirsiniz:
Dr. Bernd Remmele
Pädagogische Hochschule Freiburg
Kunzenweg 21
79117 Freiburg
Tel.: 0761 / 682-625
E-Mail: datenschutz@ph-freiburg.de

2. Kişsel Veriler


Kişisel Verilerin İşlenmesi


Web sitemize her erişildiğinde, web sunucumuz arayan bilgisayarın bilgisayar sisteminden otomatik olarak veri ve bilgi toplar.
Aşağıdaki veriler toplanır:

 • Kullanıcı tarafından kullanılan tarayıcı ve işletim sisteminin sistem verileri (talep eden web tarayıcısı tarafından iletiliyorsa).
 • Kullanıcının IP adresi
 • Erişim tarihi ve saati
 • Kullanıcının sisteminin web sitemize eriştiği web siteleri
 • Kullanıcının sistemi tarafından web sitemiz üzerinden erişilen web siteleri

Bu bilgiler, web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, web sitemizin içeriğini optimize etmek ve BT sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin uzun vadeli işlevselliğini sağlamak için gereklidir ve Madde 6'ya uygun olarak gerçekleştirilir. 
IP adresleri yalnızca web sitesinin kullanıcının bilgisayarına iletilmesini sağlamak için ziyaret süresince kaydedilir ve ziyaretin bitiminden sonra saklanmaz.
Geri kalan veriler sistemimizin günlük dosyalarında saklanır.
Bu veriler kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte işlenmez.
Web sitemizin bazı teklifleri (örneğin haber bültenleri ve etkinlikler için kayıtlar, forumumuz, iletişim formları) kişisel verilerin toplanmasını gerektirir.

 

Çerezler


Web sitelerimiz çerez kullanmaktadır. Çerezler, bir web tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, web sayfalarının ve sunucuların belirli bir web tarayıcısına atanabileceği bir karakter dizisinden oluşur. Böylece belirli bir web tarayıcısı tanınabilir ve tanımlanabilir.
Uluslararası STEM Eğitim Merkezi (ICSE) oturum çerezleri olarak adlandırılan çerezleri kullanır. Bunlar, internet teklifini daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirmeye hizmet eder (örneğin, bir oturum sırasında oturum açtıktan sonra her sayfada tekrar oturum açmanız gerekmez). Bu amaçlar aynı zamanda Madde 6'ya göre veri işlemedeki meşru menfaatimizdir. 6 para. 1 lit. f GDPR uyarınca veri işlemedeki meşru menfaatimizdir.
Oturum çerezleri, oturumu sonlandırdığınızda silinir.
Bazı sayfalarımızın sunduğu oturum açma özellikli dahili alanlarda, kalıcı çerezler olarak adlandırılan çerezler ayarlanır. Bunlar, aynı web sitesindeki sonraki oturumlarda başarılı girişten sonra kullanıcıyı tanımak ve sayfanın kullanıcı için tutarlı görünmesini sağlamak için gereklidir. Kalıcı çerezler 14 gün boyunca saklanır ve ardından silinir.
Verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanmasının yasal dayanağı GD Madde 6 (1) f bendidir. 6 (1) lit. f GDPR'dir.
Web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını, kullanılan web tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla istediğiniz zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilirsiniz. Ayrıca, önceden ayarlanmış olan çerezler, bir web tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir. Bu, tüm yaygın web tarayıcılarında mümkündür. Çerezlerin devre dışı bırakılmasıyla web sitelerimizin işlevselliği sınırlanabilir.

Veri Sahibinin Hakları


Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, GDPR uyarınca, kendisi hakkında saklanan kişisel veriler hakkında kontrolörden bilgi talep etme hakkına sahiptir. Buna ek olarak, kendileriyle ilgili yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesi veya silinmesi veya işlemenin kısıtlanması veya işlemeye itiraz etme hakkı vardır.
Veri koruma kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesine yönelik rıza, iptal edilene kadar rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen işlemenin yasallığını etkilemeksizin herhangi bir zamanda iptal edilebilir.
Ayrıca, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin yasallığı konusunda şüpheleriniz varsa yetkili denetim makamıyla iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Silinmesi


Tarafımızdan toplanan kişisel veriler genellikle yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olduğu veya yasa veya yönetmeliklerin gerektirdiği sürece işlenecek ve saklanacaktır.
 

A. Kişisel Verilerin İşlenmesi Temel İlkeler

Hacettepe Üniversitesi hem iç, hem de dış prosedürlerinde, KVKK’nın 4. maddesi doğrultusunda kişisel verileri aşağıdaki ilkelere uygun işleyeceğini kabul etmektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk
 • Doğruluk ve güncellik
 • Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme
 • Verileri işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme
 • Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işleme

B. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

KVKK’nın 5. maddesine uygun olarak Hacettepe Üniversitesi tarafından kişisel verilerin işlenme süreçleri KVKK ve ilgili mevzuat belirtilen aşağıdaki şartlara uygun olarak yürütülmektedir:

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması
 • Kanuni gereklilikler nedeniyle verilerin işlenmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle ilgili kişinin rızasını açıklayamayan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınamayan kişinin verilerinin işlenmesinin kendisinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için işlenmesinin zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili olmak kaydı ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişi tarafından alenileştirilen kişisel verilerin işlenmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olan verilerin işlenmesi
 • Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesi

C. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

KVKK’nın 6. Maddesi gereği kişilerin etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Hacettepe Üniversitesi çalışanlarının kişisel veriler bakımından özel nitelikli veri işlememesi temel prensiptir. Hacettepe Üniversitesi, aşağıdaki kanuni istisnalar ile yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla öğrencilerin ve ziyaretçilerin özel nitelikli kişisel verilerini işlememeyi temel kural ve prensip edinmiştir.

Ana prensibin istisnaları aşağıdaki gibidir:

 • İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması Halinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi: Özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenebilmesine dair KVKK ile öngörülen hükümler saklıdır.
 • İlgili Kişinin Açık Rızası Bulunmamasına Rağmen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Mevzuat Hükümleri ile Öngörülmesi Sebebiyle İşlenmesi: Mevzuat hükümleri ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenebileceğinin öngörüldüğü durumlarda ilgili kişinin sağlık ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri, KVKK hükmü doğrultusunda işlenebilecektir. Bu durumda Üniversite tarafından gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetleri, dayanak mevzuat hükmünün gereklilikleri ile sınırlı olacaktır. Hacettepe Üniversitesi bakımından bu gereklilik ve sınırlar sözleşmeler başta olmak üzere hukuki ilişkiden kaynaklanan dava, icra takibi gibi hukuki süreçlerde, ilgili hukuki sürecin esası ile ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla özel nitelikli kişisel verilerin hukuki süreçlere sunulması, bu süreçlerde kolluk makamları, soruşturma makamları, mahkemelerce re’sen veya taraflarca veya üçüncü şahıslar tarafından toplanan özel nitelikli kişisel verilerin hukuki süreçlerde yer alması ve hukuki süreçler için gereken süre boyunca kişisel verilerin saklanması kişisel verilerin işlenmesi, yüksek öğretim mevzuatı başta olmak üzere işlememe halinde idari ve cezai yaptırımlar öngören tüm mevzuat, İş Kanunu başta olmak üzere iş hukuku mevzuatının ilgili hükümleri, kamu düzeni ve güvenliğine ilişkin Üniversitenin sorumluluğunu öngören mevzuat sebebiyle veya YÖK mevzuatı çerçevesinde yasal gerekliliklerin gerektirmesi sebebiyle ve başkaca açık rızaya sonuç bağlanmayan kanuni hükümler saklı kalarak işlenmesini de kapsar.
 • Sağlık ve Cinsel Hayat ile İlgili Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Koruyucu Hekimlik, Tıbbî Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi Amacıyla, Sır Saklama Yükümlülüğü Altında Olmak Kaydı ile İşlenmesi: KVKK gereği kişilerin sağlık ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi, açık rızalarının bulunması koşuluna bağlanmış, açık rızanın bulunmadığı hallerde ise ancak koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kimselerce söz konusu kişisel verilerin işlenebileceği düzenlenmiştir. Bu hususta İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı başta olmak üzere İş Kanunu ve sair iş hukukunu düzenleyen mevzuat ve Yükseköğretim Mevzuatı, kamu düzeni ve güvenliğini gerektiren yasal yükümlülükler başta olmak üzere açık rızaya sonuç bağlanmayan kanuni gereklilikler saklı kalarak, ancak açık rıza olması halinde sağlık ve cinsel hayatla ilgili özel nitelikli veri işlemesi yapılır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Alınacak Önlemler: Özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için KVKK gereği şifreli erişimle yetkisiz girişi ve siber saldırıları engelleme başta olmak üzere gerekli teknik ve idari tedbirler alınır. Bu husus Kişisel Verilerin Korunması Heyeti tarafından takip ve koordine edilir. Çalışanlar söz konusu idari ve teknik tedbirlere uymakla mükelleftir.

E-posta Güvenliği


Bize bir e-posta gönderirseniz, e-posta adresiniz yalnızca sizinle yazışmak için kullanılacaktır. E-postaların internet üzerinden veri iletiminde güvenlik açıkları olabileceğini lütfen unutmayın. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Forumun Kullanımı


Forumumuz kayıt olmaya gerek kalmadan okunabilir. Foruma aktif olarak katılmak istiyorsanız, e-posta adresinizi, adınızı ve serbestçe seçebileceğiniz kullanıcı adınızı girerek kayıt olmalısınız. Açık bir ad kullanma zorunluluğu yoktur, takma ad kullanımı mümkündür. Kayıt için double-opt-in denilen prosedürü kullanıyoruz, yani kaydınız ancak size bu amaçla gönderilen bir onay e-postasında yer alan bağlantıya tıklayarak kaydınızı onayladıktan sonra tamamlanır. Onayınız 24 saat içinde alınmazsa, kaydınız otomatik olarak veritabanımızdan silinecektir.
Bir forum hesabı açarsanız, kayıt verilerinize ek olarak, forumda sağladığınız tüm bilgileri, yani herkese açık gönderiler, pano girişleri, arkadaşlıklar, özel mesajlar vb. forumu işletmek için siz oturumu kapatana kadar saklayacağız. Üçüncü bir tarafın katkınızın yasa dışı olduğuna itiraz etmesi halinde sizinle iletişime geçebilmemiz için e-posta adresinize ihtiyacımız vardır. Forumda bir gönderi yaptığınızda, 70 gün sonra sildiğimiz IP adresinizi saklamaya devam ediyoruz. Bu saklama, olası bir yasa dışı içerik yayını durumunda sorumluluk taleplerine karşı kendimizi savunabilmemiz için meşru menfaat açısından gereklidir.
Yasal dayanak Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) ve f) GDPR.
Hesabınızı silmeniz halinde, herkese açık ifadeleriniz, özellikle de foruma katkılarınız tüm okuyucular tarafından görülebilir olmaya devam edecek, ancak hesabınıza artık erişilemeyecek ve forumda "misafir" olarak işaretlenecektir. Diğer tüm veriler silinecektir. Herkese açık katkılarınızın da silinmesini istiyorsanız, lütfen yukarıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak sorumlu kişiyle iletişime geçin.

Forum için kayıt / kullanıcı hesabı


Web sitemizde, kullanıcılara kişisel verilerini (örneğin şirket, unvan/akademik derece, adlar ve adreslerin yanı sıra kullanıcıların iletişim verileri, e-posta) sağlayarak kayıt olma (kullanıcı hesabı) fırsatı sunuyoruz. Veriler bir giriş maskesine girilir ve bize iletilir ve saklanır. Veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Kayıt sırasında aşağıdaki veriler de saklanır: Kullanıcının IP adresi, kayıt tarihi ve saati. Kayıt için double-opt-in denilen prosedürü kullanıyoruz, yani kaydınız ancak size bu amaçla gönderilen bir onay e-postası aracılığıyla kaydınızı onayladıktan sonra burada bulunan bağlantıya tıklayarak tamamlanır. Onayınız 30 gün içinde alınmazsa, kaydınız otomatik olarak veritabanımızdan silinecektir. Yukarıda belirtilen verilerin sağlanması zorunludur.
Portalımızı kullanma bağlamında sağladığınız bilgiler isteğe bağlıdır (GDPR 6 para. 1 p. 1 lit. a)).
Kullanıcının kaydı, kullanıcı ile bir sözleşmenin yerine getirilmesi (sözleşme ortağının kimliğinin belirlenmesi, iletişim için veriler) veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gereklidir. Kullanıcının taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için kayıt yapılması durumunda verilerin işlenmesinin yasal dayanağı Madde 6 para. 1 p. 1 lit. b) GDPR.
Bir kullanıcı olarak, hakkınızda saklanan verileri istediğiniz zaman değiştirme veya silme seçeneğine sahipsiniz.
 

3. Üçüncü Taraf Hizmetlerinin Kullanımı


CleverReach ile Haber Bülteni


Web sitesinde sunulan haber bültenini almak istiyorsanız, sizden bir e-posta adresi talep ediyoruz. Çifte katılım prosedürü (kaydınızın onaylanması) aracılığıyla, haber bültenini almayı kabul ettiğinizden emin oluruz.
Haber bülteni kayıt formuna girilen verilerin işlenmesi sizin izninize dayanmaktadır (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent a). Verilerin, e-posta adresinin saklanmasına ve bunların bülten gönderimi için kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman, örneğin bültendeki "abonelikten çık" bağlantısı aracılığıyla iptal edebilirsiniz. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme faaliyetlerinin yasallığı, iptal işleminden etkilenmez.
Verileriniz yalnızca amacın yerine getirilmesi (haber bülteninin gönderilmesi) için gerekli olduğu sürece saklanacaktır.
Haber bültenleri göndermek için CleverReach kullanıyoruz. Sağlayıcı

CleverReach GmbH & Co. KG
Mühlenstr. 43, 26180 Rastede.

Bu hizmet, haber bülteni gönderimini düzenlememizi ve analiz etmemizi sağlar. E-posta adresiniz gibi haber bültenini almak için girdiğiniz veriler CleverReach'in sunucularında saklanır. Sunucu konumları sırasıyla Almanya ve İrlanda'dır.

Bültenin CleverReach ile gönderilmesi, bülten alıcısının davranışını analiz etmemizi sağlar. Analiz, diğer şeylerin yanı sıra, kaç alıcının bültenlerini açtığını ve bültendeki bağlantıların hangi sıklıkta tıklandığını gösterir. CleverReach, bir bağlantıya tıklandıktan sonra ürün satın alma gibi önceden tanımlanmış bir eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğini analiz etmek için dönüşüm izlemeyi destekler. CleverReach tarafından yapılan veri analizine ilişkin ayrıntılar şu adreste bulunabilir: www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.


Veri işleme, izninize dayanmaktadır (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a). Verdiğiniz onayın iptali her zaman mümkündür. İptal için, e-posta yoluyla resmi olmayan bir mesaj veya haber bültenindeki "abonelikten çık" bağlantısı aracılığıyla abonelikten çıkmak yeterlidir. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme faaliyetlerinin yasallığı, iptal işleminden etkilenmez.
Verilerinizin CleverReach tarafından analiz edilmesini istemiyorsanız, ilk etapta kayıt olmamalı veya haber bülteni aboneliğinizi iptal etmelisiniz. Abonelikten çıkmak için bize e-posta ile resmi olmayan bir mesaj göndermeniz veya haber bültenindeki "abonelikten çık" bağlantısını kullanarak abonelikten çıkmanız yeterlidir.
Aboneliği ayarlamak için girilen veriler, abonelikten çıkılması durumunda sunucularımızdan ve CleverReach sunucularından silinecektir. Bu veriler bize başka amaçlarla (örneğin materyal koleksiyonumuza abonelik, bir konferansa kayıt vb. Bunların silinmesini istiyorsanız, lütfen bize e-posta yoluyla resmi olmayan bir mesaj gönderin.
CleverReach'in gizlilik politikasının ayrıntıları şu adreste bulunabilir: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.


Verileri İşleme Süreçleri


Yasal veri koruma gerekliliklerine tam olarak uymak için CleverReach ile bir veri işleme sözleşmesi imzaladık.


Matomo ile Webanalytics


Web sitemiz web analiz hizmeti Matomo'yu kullanmaktadır.
Matomo "çerezler" kullanır. Bunlar, web tarayıcınızın terminal cihazınızda depoladığı ve web sitesi kullanımının analiz edilmesini sağlayan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemizin kullanımı hakkında çerezler aracılığıyla oluşturulan bilgiler sunucumuzda saklanır. Depolamadan önce IP adresiniz anonimleştirilir.
Matomo çerezleri, siz onları silene kadar terminal cihazınızda kalır.
Matomo çerezlerinin ayarı Madde 6'ya dayanmaktadır. 6 para. 1 lit. f GDPR'ye dayanmaktadır. Bu web sitesinin operatörü olarak, hem web sitesini hem de gerekirse reklamları (sosyal medya kanallarımız veya haber bültenimiz aracılığıyla) optimize etmek için kullanıcı davranışının anonimleştirilmiş analizinde meşru bir menfaatimiz vardır.
Bu web sitesinin kullanımı hakkında Matomo çerezinde saklanan bilgilerin ifşa edilmesi söz konusu değildir. Web tarayıcınız tarafından çerezlerin ayarlanması engellenebilir. Ancak, sonuç olarak web sitemizin bazı işlevleri kısıtlanabilir.
Verilerinizin saklanmasını ve kullanılmasını buradan devre dışı bırakabilirsiniz. Tarayıcınız, Matomo kullanım verilerinin saklanmasını önleyen bir devre dışı bırakma çerezi ayarlar. Çerezlerinizi silerseniz, Matomo devre dışı bırakma çerezi de kaldırılacaktır. Web sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde, verilerinizin depolanmasını ve kullanılmasını önlemek için devre dışı bırakma çerezi tekrar ayarlanmalıdır.
Matomo ve Cleverreach bölümleri mein-datenschutzbeauftragter.de veri koruma konfigüratöründen uyarlanmıştır
 

4. Sosyal Medyada ICSE


Sosyal Medya Kanallarımız Üzerinden İletişim


Bu gizlilik politikası (Eylül 2022 itibariyle) ICSE'nin (Freiburg Eğitim Üniversitesi) aşağıdaki sosyal medya profilleri için geçerlidir:


Ana hesaplar:


Facebook
Uluslararası STEM Eğitim Merkezi
ICSE Freiburg


Instagram
ICSE_freiburg


Twitter
ICSE_freiburg


LinkedIn
Uluslararası STEM Eğitim Merkezi


ICSE Freiburg
Tüm hesaplardan Halkla İlişkiler Departmanı sorumludur. Freiburg Eğitim Üniversitesi'nin yanı sıra, aşağıda listelenen ilgili platformların sağlayıcıları da veri koruma gerekliliklerine uyumdan müştereken sorumludur.

 

Sosyal Medya aracılığıyla veri işleme hakkında genel bilgiler

 


Veri işlemenin amacı ve veri sahibi kategorileri


ICSE'nin sosyal medya hesapları ICSE'nin web sitelerini (https://icse.eu // icse.ph-freiburg.de) tamamlar ve kullanıcılara ICSE ile diyalog kurmak için gönüllü bir fırsat sunar.


Kullanıcılar ICSE'nin sosyal medya profillerine ilgili ağ üzerinden erişir erişmez, ilgili operatörün hüküm ve koşulları ve veri işleme politikaları geçerli olur:
- Gizlilik Politikası Facebook
- Gizlilik Politikası Instagram
- Gizlilik Politikası Twitter
- Gizlilik Politikası LinkedIn

ICSE'nin ilgili ağlardaki veri işleme üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Hizmeti kullanırken hakkınızda toplanan veriler sağlayıcı tarafından işlenecektir ve Avrupa Birliği dışındaki ülkelere aktarılabilir. ICSE'nin sağlayıcı tarafından işlenen verilerin türü ve kapsamı, işleme ve kullanım türü veya bu verilerin üçüncü taraflara, özellikle de Avrupa Birliği dışındaki ülkelere aktarılması üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Hangi verilerin sağlayıcı tarafından ve hangi amaçlarla işlendiğine dair bilgiler, ilgili sağlayıcının gizlilik politikasında bulunabilir.
ICSE, hizmet sorularını yanıtlamak için ICSE bünyesindeki sosyal medya hesapları aracılığıyla yazı işleri ofisine ulaşan kişisel verileri işler.
ICSE'nin sosyal medya ekibi verileri aşağıdaki amaçlar için işler:

 • Sosyal medya içeriği oluşturmak ve sağlamak.
 • İletişim taleplerini işlemek ve kullanıcılarla iletişim kurmak*.
 • Gönderilerdeki yorumları ve tartışmaları denetlemek
 • Kullanıcılar için hangi içeriğin alakalı olduğunu değerlendirmek ve içeriği buna göre uyarlamak
 • ICSE'nin ilginç tarihlerini ve tekliflerini belirtmek.

Veri sahipleri, ICSE'nin sosyal medya profillerinin ziyaretçileri ve kullanıcılarıdır.
 

Sosyal medya editörlüğü ile iletişime geçin:


Anahtar Kelime: Halkla İlişkiler- Sosyal Medya

ICSE - PH Freiburg

Kunzenweg 21

79115 Freiburg

E-posta: icse@ph-freiburg.de

Yasal dayanak


ICSE sosyal medya editör ekibi, kişisel verileri içeren işleme faaliyetleri için veri sahibinin onayını aldığı sürece, Art. 6 (1) cümle 1 lit. a GDPR yasal dayanak olarak hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, kamu yararına olan veya resmi yetkinin kullanılmasında gerçekleştirilen sosyal medya çalışmalarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu ölçüde, Art. 6 (1) S. 1 lit. e GDPR yasal dayanak olarak hizmet vermektedir.

Üçüncü taraflarla işbirliği


ICSE'nin verileri işleme sırasında diğer kişi ve şirketlere (sipariş işleyicileri veya üçüncü taraflar) ifşa etmesi, onlara aktarması veya başka bir şekilde verilere erişim izni vermesi durumunda, bu yalnızca Madde 6 (1) cümle 1 b GDPR uyarınca sözleşmenin ifası için gerekli olması halinde yapılacaktır. 6 (1) cümle 1 lit. b GDPR uyarınca veri sahibi olarak sizinle yapılan sözleşmenin ifası için gerekliyse, ifşaya GDPR Madde 6 (1) lit. f uyarınca çıkarların dengelenmesi temelinde izin verilebilir. GDPR Madde 6 (1) f bendi uyarınca, ICSE yasal olarak verileri açıklamakla yükümlüdür veya siz bu kapsamda onay vermişsinizdir.

ICSE'nin üçüncü tarafları "sipariş işleme sözleşmesi" olarak adlandırılan bir sözleşme temelinde veri işlemekle görevlendirmesi halinde, bu işlem GDPR Madde 28 temelinde yapılır. 28 GDPR TEMELINDE YAPILIR.

İçerik yönetim aracı Hootsuite


Twitter ve Instagram'da içerik planlamak ve yayınlamak için ICSE, Hootsuite ürününü kullanır. Aşağıdaki veri koruma yönergeleri geçerlidir:

Depolama süresi


Kişisel verilerin sosyal medya platformlarında saklanma süresi ilgili platform operatörlerine bağlıdır. ICSE'nin platform operatörleri tarafından depolanan verilere erişimi yoktur.

ICSE'nin sosyal medya editoryal departmanında kişisel veriler, depolama amacı artık geçerli olmadığında silinir veya engellenir. Depolama, sorumlu tarafın tabi olduğu Birlik düzenlemeleri, yasalar veya diğer düzenlemelerde Avrupa veya ulusal yasa koyucu tarafından öngörülmüşse de gerçekleşebilir. Yukarıda belirtilen standartlar tarafından öngörülen saklama süresi sona erdiğinde de veriler engellenecek veya silinecektir.

Veri sahibi hakları


Kişisel verileriniz işlendiğinde veri sorumlularına karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • GDPR Madde 15 uyarınca bilgi edinme hakkı. 15 GDPR,
 • Madde uyarınca düzeltme veya silme hakkı. 16 ve 17 GDPR,
 • Madde uyarınca işlemenin kısıtlanması hakkı. 18 GDPR,
 • Madde uyarınca veri taşınabilirliği hakkı. 20 GDPR,
 • Madde uyarınca işlemeye itiraz etme hakkı. 21 GDPR,
 • GDPR Madde 7(3) uyarınca gelecekteki işlemler için onayı geri çekme hakkı. GDPR 7(3).

Buna ek olarak, verilerinizin tarafımızca işlenmesi hakkında bir veri koruma denetleme makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Platform operatörlerine karşı sahip olduğunuz diğer haklar (özellikle ilgili platformlar tarafından belirli işlemlere itiraz etme veya yukarıda belirtilen platformlardan birine verilen onayı iptal etme hakkı) ilgili platformların veri politikasında açıklanmaktadır (bağlantılar için yukarıya bakın).

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel veriler KVKK ve türev mevzuatın cevaz verdiği ve gerekli olduğu ölçüde ve halin şartlarına göre buradakilerle sınırlı sayıda olmamakla birlikte;

 • iştiraklerimiz ve üyesi olduğumuz iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilere sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda,
 • etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuka uygun ve yasal olarak gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi için departmanlar arası sevk ve bilgi tedariki, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Üniversitemizin ve Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Üniversitenin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iç yönetmeliklerden doğan gerekliliklerin icrası,
 • Üniversitenin akademik iç mevzuatından doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temin kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması,  
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Üniversitenin eğitim politikaları ve süreçlerinin etkin ve modern biçimde planlanması ve icra edilmesi,
 • Üniversite tarafından yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Üniversite tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri/öğrencileri faydalandırmak amacı ile gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Üniversitenin ve öğrencilerin hukuki, ticari, iş güvenliğinin temini,
 • Üniversitenin iş ve/veya eğitim stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Üniversite tarafından sunulan eğitim ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi, tanıtılması ve sunulması için gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla;
 • Yükseköğretim Kanunu, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; üyesi olduğumuz üniversite ağları; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz,
 • Üniversite olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilere

6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

E. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz Üniversite tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; Üniversite eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkin biçimde planlanması ve yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, Üniversitenin tüm kurum ve birimleriyle beraber yasal olarak yükseköğretim faaliyetlerini etkin biçimde yerine getirebilmesini gerektiren tüm hukuki mevzuat gereğince fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

F. Kişisel Verilerin Aktarılması


KVKK 8. maddesi ile kişisel verilerin yurt içinde üçüncü şahıslara aktarılması düzenlenmiştir. Ana kural olarak kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü şahıslara aktarılamaz. Çalışanlarımız da muhatapların kişisel verileri kural olarak üçüncü şahıslara aktarılamayacağına işbu Form ile muttali olmuştur. Kişisel verilerin aktarılmasına dair süreçlerde aşağıdaki kriterlere uygunluk sağlanır. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin olarak tüm mevzuat hükümlerine uygun hareket edilmesi ve aktarım süreçlerinin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan mevzuat hükümlerine göre uyarlanması Üniversite sorumluluğunda olup Kişisel Verilerin Korunması Heyeti tarafından bu süreçler takip ve koordine edilecektir.

İlgili kişinin kişisel verilerin aktarılması için açık rızasının bulunması KVKK’nin 8. maddesi gereği kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması için ana kural ilgili kişinin açık rızasının bulunmasıdır. İlgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartların sağlanması koşulu ile kişisel verilerin aktarılması İlgili kişinin kişisel verilerinin yurt içinde aktarılmasına dair açık rızasının bulunmadığı hallerde, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin veri işleme şartlarına dair KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla 6. maddesinin 3. fıkrasıyla düzenlenen koşullarda kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması mümkündür. Üniversite 5. maddenin 2. fıkrasına ve yeterli önlemlerin mevcudiyeti halinde 6. maddesinin 3. fıkrasına riayet ederek söz konusu kişisel verileri üniversite eğitim öğretim faaliyetlerinin etkin biçimde yürütülmesi ve finansmanı ile tanıtımının gerektirdiği ölçüde üçüncü şahıslara aktarabilecektir. Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılacağı üçüncü şahısların da söz konusu önlemleri almış olması zorunludur. Aktarım süreçlerinde gerekli önlemlere ilişkin tespit ve koordinasyon ilgili departman ile Kişisel Verilerin Korunması Heyeti gözetiminde gerçekleştirilir.

G. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi


Kişisel veriler, KVKK ve diğer mevzuat hükümleri ile işbu forma uygun olarak işlenmiş olsa dahi, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ile ilgili kişinin talebi veya bizzat Üniversite tarafından silinmeli, yok edilmeli veya anonim hale getirilmelidir. Üniversite, verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan yeni tüm mevzuat hükümlerini yerine getirmeye elverişli idari ve teknik altyapıyı sağlar. Çalışanlar verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan yeni tüm mevzuat hükümlerini uygulamakla mükelleftir.

H. Kişisel Veri Sahibinin Hakları


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin Kişisel Veri Bilgi ve Talep Formunu doldurup öğrenci/ziyaretçi sıfatıyla iş ilişkisi kurmuş olduğunuz Üniversite adresine elden imzalı olarak teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndererek yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir Word veya PDF uzantılı dosyayı bhim@hacettepe.edu.tr adresine e-posta ile göndermeniz halinde; Üniversite talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin bedelsiz yasal gereklilikler hariç ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hacettepe Üniversitesi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK kanunu ve uygulanması ile ilgili detaylı bilgiler için