Okullarda Ar-Ge Uzmanlığı


Ar-Ge birimlerinin temel amacı, özü itibarıyla ortak paydası büyük olan faaliyet ve projelerde tekrarların önlenmesi, insan ve madde kaynağının etkin ve verimli kullanılması, uzmanlık, tecrübe ve birikimin yerinde kullanılması için çalışmaların tek elden aynı ekip tarafından yürütülmesini sağlamaktır. Ayrıca, özünde planlama, stratejik yönetim, idareyi geliştirme, hizmetlerin niteliğini iyileştirme, kapasite geliştirme ve dolayısıyla kurumsal değişimi yakalama olan çalışmaları birleştirmektir. 

Aşağıda sahadan bir röportajı izleyebilirsiniz:

Person with list in background

Görev Alanları

Ar-Ge; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. Burada görev alacak STEM öğretmenlerden ulusal ve uluslararası projeler yazmaları, ilgili projeleri takip etmeleri, bulundukları okulun potansiyeline uygun olarak projeler hazırlamaları için öğretmenleri motive etmeleri, dönem boyu yapılacak etkinlikleri planlamaları ve okuldaki mevcut laboratuvar veya merkezlerin öğrenci kullanımı için hazır hale getirilmesi gibi görevleri olmaktadır.

Icon shows list

Gereksinimler

Bu merkezler ülkemizde daha çok özel okulların bünyesinde bulunmaktadır. Bu birimlerde görev alabilimek için hem akademik bilgi birikimine hem de proje ve üretim gibi alanlarda tecrübeye ihtiyaç vardır. Burada çalışacak kişilerin lisansüstü eğitim yapması, akademik ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almış olması ve içsel motivasyonu yüksek olması tercih sebeplerinden bazılarıdır. Bunun dışında okul bünyesinde uluslararası diploma programları (IB), STEM laboratuarı, Maker atölyesi veya yarışma topluluklarının olmasına bağlı olarak ek gereksinimler de istenebilmektedir. Bunun için başvurulacak okulun mevcut yapısının incelenmesinde fayda bulunmaktadır.

Icon illustrates Competence

Yetkinlikler

Birimde çalışılacak kişisel yetkinlikler farklılık göstermekte olsa da aşağıda bir ARGE biriminde yürütülen çalışmalar incelendiğinde beklenen yetkinlikler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz:

  1. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde kurum çalışanlarının, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve çalışanları kurumsal uygulamalardaki değişimler hakkında bilgilendirmek üzere ihtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitimler planlanmakta, uygulamak.
  2. Strateji geliştirme faaliyetlerinde kurumun stratejik planında yer alan hedeflerin kurumun kalite politikasına uygun nitelikte olması, hedefler için geliştirilecek stratejilerin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek.
  3. Eleştirel düşünme ve proje tabanlı öğrenme konularında çalışmalarını yürüten Proje birimi ile koordineli olarak çalışılarak Proje tabanlı öğrenmenin müfredata entegrasyonu ve PISA ve TIMSS türü soru üretimi ile çalışmalar yürütmek.
  4. Okul bölüm başkanlıkları ile koordineli olarak çalışılarak, ödev kitapçıkları, ders föyleri ve veli bilgilendirme kitapçıkları üretmek.
  5. Akademik kurul çalışmaları kapsamında okul içi işleyiş ve kurum kültürü ile ilgili yönergeler hazırlanması, uygulanması ve yılsonunda SWOT analizi ile değerlendirilmesi çalışmaları yürütmek.
Person with list in background

Görev Alanları

Icon shows list

Gereksinimler

Icon illustrates Competence

Yetkinlikler

Okullardaki diğer kariyer fırsatları