Socio-Scientific Issues in STEM onderwijs: Scheikunde

Gebruik van kunstmest uit groene ammoniak : Ja of Nee?


Ammoniak is een chemische verbinding met talrijke industriële toepassingen (koelgas, waterzuivering, kunststoffenindustrie, explosieven, textiel, kleurstoffen, reinigingsproducten, enz.) Er is gesproken over alternatieve procédés voor de produktie van ammoniak via het Haber-Bosch-procédé, zoals de produktie van groene ammoniak.

In de landbouw is het gebruik van meststoffen noodzakelijk om de produktie van de gewassen te verhogen. Deze meststoffen worden in grote hoeveelheden geproduceerd om aan de wereldbehoeften te voldoen, op basis van ammoniak, hoofdzakelijk geproduceerd met het Haber-Bosch-proces.

Een groep jonge ondernemers wil in een landbouwgebied ingrijpen om bij te dragen tot een duurzamere landbouw. Daarom zijn zij op de hoogte gebracht van het werk van een groep onderzoekers die een octrooi hebben op de wijze waarop groene ammoniak kan worden geproduceerd.

De boerengemeenschap is verdeeld. Sommigen geven er de voorkeur aan meststoffen te kopen die volgens het Haber-Bosch-procédé zijn geproduceerd, omdat zij al leveranciers hebben die de levering van deze chemische verbinding verzekeren. Anderen zijn enthousiast over het idee om een duurzamere landbouw te beoefenen, waarbij de ammoniakproductie lokaal is en waarvan zij synthetische meststoffen kunnen maken. Om de gemeenschap te informeren en met wetenschappelijke kennis te handelen, zijn de plaatselijke media gemobiliseerd om opheldering over de situatie te verschaffen en hebben zij een openbare discussie georganiseerd, bemiddeld door een scheikundeleraar.

Details

>

Solution 1

>

Solution 2

>

Implementatie

>

SSI in dit voorbeeld

Kenmerken van SSIs

Hoe SSIs te gebruiken in bèta onderwijs

Het dilemma in dit voorbeeld: Kiezen voor de installatie van een proefproject voor de productie van groene ammoniak en de omzetting daarvan in kunstmest (oplossing 1) of kunstmest op basis van stikstof invoeren op basis van ammoniak die is geproduceerd met het Haber-Bosch-proces (oplossing 2)

Welke optie moet worden gekozen tussen de productie van meststoffen uit een proefproject met zeer geringe milieueffecten of de invoer van meststoffen die garanties bieden op het gebied van kwaliteit en kwantiteit, maar meer vervuilend zijn (o.a. broeikasgasproductie)?

Bij een vergelijking van de voor- en nadelen van de twee processen blijkt dat, als de landbouwers doeltreffend worden voorgelicht over goede praktijken bij de productie en het gebruik van ammoniak en meststoffen, oplossing 1 meer voordelen oplevert voor de gemeenschap en bijdraagt tot een minimale opwarming van de aarde.

Kenmerken
SSI hebben een wetenschappelijke basis en vereisen dat mensen zich mengen in discussie en debat.
Ze zijn soms controversieel van aard.
Ze vereisen meningsvorming en besluitvorming, ook op wetenschappelijk, moreel, ethisch of sociaal gebied.
Omgaan met SSI
Het omgaan met deze kwesties vereist de evaluatie van onvolledige informatie uit tegenstrijdig of onvolledig bewijsmateriaal en onvolledige rapporten.
Vaak gaat het om een kosten-batenanalyse en is er een wisselwerking tussen risico en ethisch redeneren

Het doel is te begrijpen hoe verschillende meningen evolueren en elkaar versterken.
Lees de tekst aandachtig!
Hoe plaats je jezelf in deze context?
Plaats jezelf in de rol van een specialist. Als je argumenteert...
... als je tegen de zaak bent.
... als je niet tegen de zaak bent.
Doe je eigen onderzoek (internet).
Zoek een lijst van wetenschappelijke argumenten die pleiten tegen de argumenten in deze zaak.
Leg een verband tussen de zaak en de wetenschappelijke feiten.
Welke andere aspecten beïnvloeden de perceptie van deze zaak?